Wydawca treści Wydawca treści

Nasze Lasy

Pod względem organizacyjnym Nadleśnictwo Połczyn wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Jesteśmy nadleśnictwem jedno-obrębowym o lesistości 41,6 %. Zasięg terytorialny to obszar o powierzchni 559,58 km².

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 23226,84 ha, z czego grunty leśne oraz związane z gospodarką leśną stanowią 22102,34 ha. Nadleśnictwo jest podzielone na 14 leśnictw.

Gospodarujemy na terenie bardzo zróżnicowanym pod względem rzeźby terenu oraz pod względem różnorodności siedlisk leśnych. Ukształtowanie powierzchni nadleśnictwa jest wynikiem działania lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dzięki temu nasze lasy stanowią niezwykle atrakcyjne tereny dla turystów. Przez najciekawsze fragmenty lasów poprowadzono sieć szlaków i ścieżek edukacyjnych wyposażonych w przyjazną infrastrukturę.

1489 ha naszych terenów stanowią rezerwaty, użytki ekologiczne oraz strefy ochrony gatunkowej ptaków. Kompleksy leśne znajdują się w granicach trzech obszarów Natura 2000, w obszarze chronionego krajobrazu ”Pojezierze Drawskie” oraz na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Przeważającym typem gleb w Nadleśnictwie Połczyn są gleby rdzawe, które zajmują 59% powierzchni gruntów leśnych. Nasz obszar jest odwadniany bezpośrednio do Morza Bałtyckiego przez jedną z największych rzek pobrzeża – Parsętę i jej główne dopływy Perznicę i Dębnicę. Południowa część Nadleśnictwa leży natomiast w dorzeczu Drawy, która posiada swoje źródła na południe od Połczyna-Zdroju. Mamy też bardzo dużo jezior, z których większość to jeziora rynnowe, wypełniające dna rynien polodowcowych. Największe z jezior - Dębno (Damskie), znajduje się na terenie leśnictwa Misiołki i zajmuje powierzchnię 65 ha.