Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Nadleśnictwa Połczyn znajduje się w Połczynie-Zdroju, przy ulicy Szczecineckiej 12, 78-320 Połczyn-Zdrój.

Budynek składa się z jednej części o posiada dwie kondygnacje użytkowe. W budynku może przebywać 80 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników to godziny 07:00 - 15:00.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Szczecineckiej. Wejście boczne znajduje się od strony parkingów. Do wejścia głównego oraz wejścia bocznego prowadzi chodnik przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Chodnik ma szerokość min. 1,5 m bez schodów terenowych. Powyższe dojścia nie przekraczają nachylenia 5%.

Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przy budynku. Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0". Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Drzwi wejściowe do budynku (główne oraz boczne) a także drzwi do pomieszczeń biurowych posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,9 m. Progi w tych drzwiach nie przekraczają 2 cm.

Na poziomie "0" znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek jest obsługiwany przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu załatwienia sprawy lub ustalenia terminu spotkania sugerujemy kontakt telefoniczny na nr +48 94 366 22 30 lub na adres elektroniczny polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl.