Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

 

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY Nadleśnictwa Połczyn

Jednostka położona jest w środkowej części Pomorza Zachodniego. Nadleśnictwo Połczyn zarządza powierzchnią 23 550,4 ha lasów, w skład których wchodzi 10 obwodów łowieckich. Obwody 100, 101 i 131 wyłączone są z wydzierżawienia tworząc Ośrodek Hodowli Zwierzyny, gdzie gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo.

Obwód 100 obejmuje swym zasięgiem teren leśnictwa Borzęcino, Dębno, Kołacz, Łośnica i Buślary. Łączna powierzchnia obwodów wynosi ponad 12 tyś. ha, z czego tereny leśne stanowią 7633 ha. Obwody są położone w dorzeczu Parsęty i Dębnicy. Połączenie mozaikowatego i strefowego rozmieszczenia ekosystemów sprawia, że obwód 100 jest mocno zróżnicowany siedliskowo i przyrodniczo, a znaczna część terenu leży w obszarze Natura 2000. Dorzecze rzek – na znacznych odcinkach niedostępne, stanowią doskonałą ostoję dla zwierzyny. Obfitują głównie w jelenie i dziki. Od 1986 roku gospodarka łowiecka w tych obwodach zajmuje się leśniczy łowiecki Zbigniew Toboła. 

Obwód 131 o łącznej powierzchni 4750 ha , z czego powierzchnia leśna to ponad 2 tyś. ha, zlokalizowany jest na terenie leśnictw Popielewo i Kluczewo. Gospodaruje nim od 2003 roku leśniczy Piotr Walkowiak. Do 1988 roku obwód ten był w dyspozycji armii radzieckiej, a następnie został przejęty przez Lasy Państwowe i włączony do OHZ w Nadleśnictwie Połczyn. Po przejęciu był mocno wyeksploatowany łowiecko, dlatego wymagał dużych nakładów pracy ze strony Nadleśnictwa. Obecnie według kategoryzacji jakości obwodów jest zaliczony do obwodów bardzo dobrych, obfitujących przede wszystkim w dzika. Od 2006 roku pojawił się w łowisku również muflon, który uciekł z zagrody w pobliskiej prywatnej hodowli. Obecna populacja wynosi około 40 sztuk.
Nadleśnictwo Połczyn posiada kwaterę łowiecką zlokalizowaną nad Jeziorem Kołackim w okolicy wsi Kołacz. Obiekt charakteryzowany jest na dworek myśliwski. Kwatera łowiecka została laureatem XI edycji Konkursu na Najlepszego Usługodawcę Branży Turystycznej na Pojezierzu Drawskim.