Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Głównym celem działalności edukacyjnej Lasów Państwowych jest kształtowanie i promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej.

Na terenie Nadleśnictwa Połczyn edukacja ekologiczna prowadzona jest w oparciu o naturalne walory przyrodnicze oraz istniejącą bazę edukacyjną, na które składa się:

 • Lesistość na poziomie 40%,
 • Atrakcyjne ukształtowanie terenu, szczególnie w zakresie różnic siedliskowych i krajobrazowych północnej i południowej części Nadleśnictwa
 • Znaczny udział lasów ochronnych, w tym o charakterze uzdrowiskowo - klimatycznym
 • 6 rezerwatów przyrody
 • Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • Drawski Park Krajobrazowy, który wraz z otuliną obejmuje prawie 40% powierzchni Nadleśnictwa
 • istniejące ścieżki przyrodnicze zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa: "Dolina Pięciu Jezior", "Przełom Rzeki Dębnicy", "Wokół kurhanów", "Szkolna ścieżka" oraz częściowo "Spyczyna Góra. Jezioro Prosino"
 • salę konferencyjno - dydaktyczną nadleśnictwa,
 • salę multimedialną w Kwaterze łowieckiej w leśnictwie Kołacz.

Roczny program organizowanych i współorganizowanych przez Nadleśnictwo imprez z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Współpraca z 16 szkołami będącymi w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Połczyn odbywa się poprzez organizowanie imprez, z których najważniejsze to:

 • "Dokarmianie ptaków" - akcja polega na rozwiezieniu karmy dla ptaków oraz przeprowadzeniu pogadanek
 • "Młodzież zapobiega pożarom" - akcja edukacyjno - konkursowa prowadzona wspólnie z OSP i PSP oraz samorządami lokalnymi
 • "Światowy Dzień Ziemi" - organizacja wycieczek na lekcje leśne i do punktów edukacyjnych: na szkółce leśnej, na dostrzegalni ppoż., na sali multimedialnej w kwaterze łowieckiej,
 • "Sprzątanie Świata" - coroczna akcja edukacyjna i porządkowa, zabezpieczenie środków technicznych (rękawice jednorazowe, worki na śmieci), zaplecze edukacyjne do prowadzenia prelekcji i pogadanek w lesie oraz poczęstunek przy ognisku dla uczestników akcji
 • "Choinka dla szkoły i przedszkola" - dostarczenie choinek dla szkół i przedszkoli oraz przeprowadzenie pogadanek z zakresu pozyskania produktów ubocznych z lasu.
 • Udział w konkursach plastycznych,
 • Organizowanie plenerowych "zielonych lekcji"

Edukacja ekologiczna nie jest skierowana jedynie do najmłodszej części społeczeństwa. Ze względu na licznie odwiedzających miasto Połczyn kuracjuszy i turystów w okresie wakacyjnym (przełom lipca i sierpnia), organizowane są coroczne spotkania łowieckie "Darz Bór". Impreza ta jest okazją do spotkania się osób zainteresowanych tematyką łowiecką, wymianą doświadczeń, a także poznaniem bardzo ciekawych łowiecko terenów Nadleśnictwa. Nadleśnictwo finansuje prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej i leśnej.