Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Tereny Nadleśnictwa Połczyn objęte są programem NATURA 2000.

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszarów ochrony siedlisk (SOO), Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Obszary objęte programem Natura 2000 w Nadleśnictwie Połczyn obejmują 49398,82 ha. Według stanu na dzień 01.01.2018r. w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występują następujące obszary: Specjalny obszar chroniony ptaków(OSO) PLB320019"Ostoja Drawska"; oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW): PLH320007 " Dorzecze Parsety"; PLH320009 " Jeziora Czplineckie".