Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniajace się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie Nadleśnictwa Połczyn znajduje się 6 rezerwatów:

Rezerwat Brunatna Gleba - rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 1,10 ha, którego celem ochrony jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby brunatnej, z wyraźnymi poziomami genetycznymi. Wszystkie akty prawne dotyczące tego rezerwatu można znaleźć w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody (CRFOP) / Brunatna Gleba.

Rezerwat Dolina Pięciu Jezior - jego celem ochrony jest zachowanie formy morfologicznej Pojezierza Drawskiego z bogatą szatą roślinną, kompleksów leśnych, zbiorowisk wodnych oraz torfowisk niskich z buczyną pomorską i licznymi stanowiskami roślin chronionych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 228,78 ha, z czego w zarzadzie Nadleśnictwa Połczyn znajduje się 168,69 ha. Wszystkie akty prawne dla tego rezerwatu można znaleźć w CRFOP / Dolina Pięciu Jezior.

Rezerwat Zielone Bagna - celem ochrony jest zachowanie róznorodności biologicznej ekosystemów torfowiskowych, regenerujących się po eksploatacji torfu z torfowiska wysokiego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 55,38 ha. Nie jest to teren udostępniony dla turystyki. Wszystkie akty prawne dla tego rezerwatu można znaleźć w CRFOP / Zielone Bagna.

Rezerwat Torfowisko Toporzyk - celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego i przejściowego wraz z reliktowymi zbiorowiskami roślinnymi. Rezerwat zajmuje powierzchnię 43,07 ha. Akty prawne dla rezerwatu znajdują się pod linkiem: Torfowisko Toporzyk.

Rezerwat Przełom Rzeki Dębnicy - od 01 stycznia 2019 r. rezerwat ten znajduje się na terenie administrowanym przez dwa nadleśnictwa: Połczyn oraz Czaplinek. Celem ochrony jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki o podgórskim charakterze, przez wał moreny czołowej. Akty prawne dla rezerwatu znajdują się pod linkiem: Przełom rzeki Dębnicy.